Dyrektor przedszkola: Kornelia Lysek

Kompetencje dyrektora przedszkola

1. Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

  1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola
  2. przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola
  3. występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady przedszkola w sprawach odznaczeń, nagród oraz innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników.

2. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom właściwych warunków pracy, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, bhp i ppoż.

3. Dyrektor przedszkola może w drodze decyzji określonych w §16 ust.5 niniejszego statutu skreślić wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

4. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą przedszkola i radą rodziców.

5. Do kompetencji dyrektora przedszkola należy:

  1. reprezentowanie placówki na zewnątrz opracowanie planu nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny i częstotliwości wykonywania czynności wynikających z zadań nadzoru
  2. powołanie opiekuna stażu dla nauczycieli: stażysty i kontraktowego ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego
  3. wstrzymanie uchwał rady przedszkola i rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadomienie o tym stosowne organy
  4. dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie
  5. organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 07 listopad 2020 14:12 Admin-mh