Podstawa prawna:

 

$11.      Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

$12.      Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170,poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 z późn. zmianami )

$13.      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r.w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn. zmianami )

$14.      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r.w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn. zmianami )

$15.      Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie ONZ w dniu 20 listopada 1989r. (Dz. U.1991r. nr 120 poz. 526 z późn. zm) 

$16.      Ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego1964r.(Dz.U 1964/64/59 z późn. zmianami).

$17.      Ustawa o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 z późn. zmianami )

$18.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DZ. U. Z 2003r. Nr 6, poz. 69 ze zm.)

$19.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( DZ.U. z dnia 2009r. Nr 4 , poz. 17)

$110.   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r.w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz. 1487)

$111.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. z późn.zm w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm).

ROZDZIAŁ  I

Postanowienia ogólne

§ 1

$11.        Przedszkole Publiczne Nr 22 „Bajkowa Rodzina” zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym .

$12.        Siedziba przedszkola znajduje się w Opolu przy ul. ks. J. Popiełuszki 19

$13.        Organem prowadzącym przedszkole jest miasto Opole

$14.        Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Opolski Kurator Oświaty

$15.        Przedszkole używa stempla podłużnego o treści :

Przedszkole Publiczne Nr 22

„Bajkowa Rodzina”

45-601 Opole, ul. Ks. J. Popiełuszki 19

tel.77 456 20 14

NIP 754-20-34-192

$16.        Na pieczęciach i stemplach, w zależności od ich wymiaru można używać czytelnych skrótów.                                                     

$17.         Przedszkole jest jednostką oświatową, której działalność finansowana jest przez :

$1a)      Gminę Miasta Opola,

$1b)      Rodziców w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu wykraczający ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz opłat za korzystanie z posiłków przez dziecko w przedszkolu,

$18.        Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

$19.        W przedszkolu utworzono rachunek dochodów własnych, który służy do dokonywania wpłat przez rodziców.

$110.    Ilekroć w niniejszym statucie mowa jest o rodzicach dziecka oznacza to również prawnych opiekunów dziecka sprawujących opiekę rodzicielską na podstawie prawomocnego wyroku sądu rodzinnego.

$111.    Przedszkole działa na podstawie :

$1a)      Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst pierwotny: Dz. U. z 1991r.Nr 95, poz.329 Tekst jednolity: Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami),

$1b)      Rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy,

$1c)      Aktu założycielskiego,

$1d)      Niniejszego statutu,

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

§ 2

  1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do ustawy , w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
  2. Celem przedszkola jest:

$1a)      wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności

      intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

$1b)      budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre , a co złe,

$1c)      kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

$1d)      rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

$1e)      stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

$1f)       troska  o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,

$1g)      zachęcanie do uczestnictwa w  zabawach i grach sportowych,

$1h)      budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

$1i)        wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuczki plastyczne,

$1j)        kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej ) oraz postawy patriotycznej,

$1k)      zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,

  1.  Przedszkole realizuje wynikające z powyższych celów zadania w następujący sposób:

$1a)      prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej,

$1b)      prowadzi z wychowankami pracę zgodnie z podstawą programową i przyjętymi programami pracy wychowawczo-dydaktycznymi,

$1c)      realizuje własne programy autorskie,

$1d)      obejmuje  opieką wszystkie dzieci w czasie pobytu  w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola i zapewnia im atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa, oraz optymalne warunki dla prawidłowego ich rozwoju.

$1e)      współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych dziecka i podjęcia wczesnej interwencji, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

$1f)       udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieciom i rodzicom zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

g)pomoc psychologiczno-pedagogiczna  udzielana w przedszkolu polega na:

$1·         rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych

$1·         wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych

$1·         rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców

h) pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności dzieciom:

$1·         niepełnosprawnym

$1·         niedostosowanym społecznie

$1·         zagrożonym niedostosowaniem społecznym

$1·         ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

$1·         z zaburzeniami komunikacji językowej

$1·         z chorobami przewlekłymi

$1·         z niepowodzeniami edukacyjnymi

$1·         z zaniedbań środowiskowych wynikających z trudnych warunków bytowych rodziny

$1·         z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska

$1i)        pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

$1·         dziecka

$1·         rodziców dziecka

$1·         nauczyciela lub specjalisty

$1·         poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej

$1·         pomocy nauczyciela

j) włącza rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają.

k)wspiera działania wychowawcze rodziców, tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”,

l) umożliwia dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej na podstawie stosownych rozporządzeń.

ł) organizuje nieodpłatnie na życzenie rodziców w ramach planu zajęć religii  właściwych dla danego poziomu nauczania dla grupy nie mniejszej niż siedmioro wychowanków danego oddziału. W tym czasie dzieci nieuczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela. Zajęcia religii prowadzone są przez nauczyciela skierowanego do przedszkola na podstawie misji kanonicznej przez biskupa właściwej diecezji.

  1. Przedszkole realizując zadania wychowawczo-opiekuńczo-dydaktyczne zapewnia dzieciom odpowiednie warunki z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, higieny i p. poż.

$1a)      w czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału w godzinach określonych harmonogramem.

$1b)      w grupach  młodszych  zatrudniona jest osoba jako pomoc nauczycielki, która pomaga w sprawowaniu opieki nad dziećmi. W przypadku oddziału dzieci starszych – w czasie pobytu dzieci w przedszkolu woźne pomagają dzieciom w czynnościach samoobsługowych w ciągu całego dnia.

$1c)      nauczyciele podczas łączenia i dzielenia grup przekazują sobie dzieci na podstawie zeszytu przekazania.

$1d)      do obowiązków pracowników obsługi należy codzienna kontrola bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia pracownik winien usunąć istniejące zagrożenie, ewentualnie zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić dyrektorowi placówki, który podejmie stosowne decyzje.

$1e)      w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycielki oraz dodatkowo na każde 10 dzieci jedna osoba dorosła. Wycieczki i spacery należy wpisywać do zeszytu spacerów i wycieczek z określeniem miejsca i godziny przewidywanego powrotu. Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek przedszkola.

$1f)       podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych oddziałów, odbywają się ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci. Od pierwszych dni pobytu na terenie przedszkolnego ogrodu uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Normy i zasady korzystania z tego sprzętu reguluje regulamin placu zabaw i nauczyciele.

$1g)      w czasie pobytu w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycielek w jednym miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń.

$1h)      podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu.

$1i)        dzieci wracają z terenu prowadzone przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.

$1j)        w trakcie zajęć dodatkowych odpłatnych,  prowadzonych na terenie przedszkola w danym roku szkolnym (uzależnione to jest od organizacji pracy i potrzeb rodziców), opiekę nad dziećmi powierza się nauczycielom prowadzącym zajęcia dodatkowe, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci. Są oni odpowiedzialni również za odbieranie i przyprowadzanie dzieci do nauczyciela sprawującego opiekę nad grupą, do której należą.

$1k)      przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu wejścia dziecka do sali przedszkolnej, do chwili odebrania dziecka z sali lub ogrodu przez rodziców, prawnych opiekunów lub osoby upoważnione na piśmie przez rodziców, z zastrzeżeniem, że wiek osoby upoważnionej nie może być niższy niż 18 lat.

$1l)        dzieci nie są wydawane osobom nietrzeźwym .

          ł)  za bezpieczeństwo dziecka odpowiedzialni są Rodzice / prawni opiekunowie dziecka 

               i mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania go z przedszkola.

               W przypadku wychowanków domu dziecka / pogotowia opiekuńczego – dzieci

                powinny być przyprowadzane i odbierane  przez  wychowawcę.

$1m)    dziecko może być wyjątkowo przyprowadzone i odebrane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

$1n)      upoważnienie, które znajduje się w dokumentacji przedszkola, powinno zawierać imię i nazwisko, pesel i pokrewieństwo osoby wskazanej przez rodziców,

$1o)      rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

$1p)      w przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu, dziecko nie będzie oddane pod jej opiekę.

$1q)      podczas odbierania dziecka z przedszkola nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca.

$1r)       życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi.

$1s)       dziecko może być przyprowadzane do przedszkola do godz. 8.30 lub w każdym innym czasie po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola.

$1t)        rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek odebrać dziecko z przedszkola do godziny zamknięcia placówki.

$1u)      w przypadku nieodebrania dziecka po upływie czasu godzin otwarcia placówki ma zastosowanie odpowiednia procedura obowiązująca w przedszkolu.

  1. Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu  poprzez:

$1a)      informowanie nauczyciela i dyrektora o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka,

$1b)      okazywanie dokumentu tożsamości przez osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka,

$1c)      wpisywanie do zeszytu (znajdującego się w sali) i potwierdzanie własnoręcznym podpisem każdorazowego późniejszego przyprowadzenia i wcześniejszego odebrania dziecka, w godzinach innych niż zadeklarowanych,

$1d)      współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci „bezpiecznych” zachowań.

  1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu innych dzieci i personelowi.
  2. W sytuacji rażących przypadków związanych z przyprowadzeniem do przedszkola dzieci będących w trakcie infekcji zagrażającej zdrowiu dziecka i innych osób z placówki, nauczyciel ma prawo żądać od rodziców przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do przedszkola.
  3. W przypadku złego samopoczucia lub wypadku dziecka, rodzice, prawni opiekunowie zostają niezwłocznie powiadomieni, a dziecku udzielona jest pierwsza pomoc.
  4. Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci i pracowników przedszkola.
  5. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie wynikające z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz nie podaje się dzieciom żadnych lekarstw, chyba, że rodzice przedstawią zaświadczenie lekarskie z zaleceniem podawania lekarstwa dziecku w czasie jego pobytu w przedszkolu, ze wskazaniem dawkowania i sposobu użycia leku.

ROZDZIAŁ III

§ 3

Organy przedszkola

$1 1.      Organami przedszkola są:

$1 a)       dyrektor,

$1 b)      rada pedagogiczna,

$1 c)       rada rodziców.

$1 2.      Dyrektor przedszkola:

$1 a)       organizuje pracę placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

$1 b)      sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,

$1 c)       sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

$1 d)      realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji stanowiących, uwzględnia opinie i wnioski rady pedagogicznej i rady rodziców,

$1 e)       dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki,

$1 f)       sprawuje kontrolę zarządczą dla zapewnienia realizacji celów i zadań przedszkola w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, zgodnie  z odrębnymi przepisami.

$1 g)       wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

$1 h)      może, w drodze decyzji administracyjnej, skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadkach określonych w dalszej części statutu przedszkola,

$1 i)        jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników, przyznawania nagród i wymierzania kar,

$1 j)        zastępowany jest w przypadku swojej nieobecności przez nauczyciela wyznaczonego przez  dyrektora,

$1 k)      współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

$1 l)        po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego (dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego),

ł)  jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania    przedszkolnego całości odpowiednio podstawy programowej wychowania  przedszkolnego,

$1 m)    w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami,

$1 n)      stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę,

$1 o)      dyrektor przedszkola organizuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka w przedszkolu

$1 p)      wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu, pracę kilku zespołów może koordynować ta sama osoba

$1 3.      Rada Pedagogiczna:      

Jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych działań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.

$1 4.      W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, a w szczególności organizacji harcerskich.

$1 5.      Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

$1 6.      Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

$1 7.      Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

$1 8.      Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady

$1 9.      Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

$1 10.  Nauczyciele tworzą zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej po wyznaczeniu przez dyrektora.

$1 11.  Do zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów tworzących zespół należy:

$1 a)       ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia,

$1 b)      określanie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, a w przypadku dziecka posiadającego opinię lub orzeczenia, uwzględniając zawarte w nich zalecenia,

$1 c)       założenie i prowadzenie karty indywidualnych potrzeb dziecka,

$1 d)      opracowanie planu działań wspierających dla dziecka,

$1 e)       dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku,

$1 f)       przedstawienie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem,

$1 g)       podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

$1 h)      wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci.

$1 12.  Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

$1 a)       przygotowanie projektu statutu lub jego zmian,

$1 b)      zatwierdzanie planów pracy placówki,

$1 c)       podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce,

$1 d)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,

$1 e)       odejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków przedszkola,

$1 f)       ustalenie regulaminu rady pedagogicznej i jego zmian.

$1 13.  Rada pedagogicznaopiniujew szczególności:

$1 a)       organizację pracy przedszkola, w tym harmonogram pracy nauczycieli, projekt planu finansowego placówki, wnioski dyrektora o przyznanie nagród i wyróżnień,

$1 b)      propozycje przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,

$1 c)       w drodze uchwały programy wychowania przedszkolnego,

$1 d)      powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola,

$1 e)       powierzenia stanowiska społecznego zastępcy dyrektora,

$1 f)       przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola,

$1 g)       pracę dyrektora ubiegającego się o ocenę pracy,

$1 h)      może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

$1 14.  Radę Rodziców stanowi reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

$1 15.  W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci. W wyborach tych jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Powyższe wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.

$1 16.  Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególnościwewnętrzną strukturę i tryb pracy rady. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze statutem placówki.

$1 17.  Rada rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

$1 18.  W porozumieniu z radą pedagogiczną rada rodziców opiniuje:

$1 a)       program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

$1 b)      projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

$1 19.  W celu wspierania działalności statutowej placówki rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydawania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

$1 20.  Działalność organów przedszkola:

$1 a)       współdziałają ze sobą na zasadach współpartnerstwa, przestrzegając obowiązującego prawa oświatowego i nie ingerując w swoje kompetencje. Bieżącą wymianę informacji między organami zapewnia dyrektor przedszkola poprzez: zebrania, narady, zeszyt zarządzeń wewnętrznych, tablice ogłoszeń dla rodziców, tablicę informacyjną dla nauczycieli, strony internetowe, korespondencję, współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu pracy placówki, spory między organami przedszkola są rozpatrywane na terenie placówki. Pierwszą instancją do rozstrzygania sporów jest dyrektor przedszkola. Spory rozstrzygane są w drodze:

$1·       negocjacji i mediacji przy współudziale wszystkich oponentów,

$1·       po wyczerpaniu wszelkich możliwych środków negocjacji ostateczny głos w rozwiązywaniu sporów ma dyrektor placówki, uwzględniając zakres kompetencji tych organów.

$1·       W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu, sprawę przekazuje się zgodnie z kompetencjami organowi prowadzącemu lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, który rozpatruje ją zgodnie z przepisami.

ROZDZIAŁ IV

Organizacja przedszkola

§ 5

$11.       Statut przedszkola określa organizację przedszkola.

2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym  wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, więzi rodzinnych, stopnia i rodzaju niepełnosprawności

3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

4. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym, który może być utworzony w przedszkolu wynosi od 15 do 20 dzieci w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.

5. Zasady tworzenia oddziałów dla mniejszości narodowych lub grup etnicznych w razie wystąpienia takiej potrzeby określają odrębne przepisy.

§ 6

$1 1.       Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest zgodnie z obowiązującą  podstawą programową wychowania przedszkolnego i dopuszczonymi  przez dyrektora przedszkola na wniosek nauczycieli programami wychowania przedszkolnego, a także program działalności innowacyjnej.

$1 2.       Wybór programu określają odrębne przepisy.

$1 3.       Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 minut.

$1 4.       Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż pięć godzin dziennie, przy czym:

$1 a)      co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

$1 b)      co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – 1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),

$1 c)      najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego,

$1 d)      pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

$1 5.       Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

$1 a)      z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut,

$1 b)      z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.

$1 6.       Plan dnia może mieć charakter otwarty , ale muszą być zachowane proporcje czasowe między formami proponowanymi przez nauczyciela, a swobodną działalnością dzieci.

$1 7.       Dyrektor organizuje na wniosek rodziców/prawnych opiekunów nauczanie języka niemieckiego w formie nauczania w dwóch językach, oznacza to, że podstawa programowa realizowana jest w języku polskim i niemieckim.

$1 8.       Przedszkole na wniosek zainteresowanych rodziców organizuje opłacane przez nich zajęcia dodatkowe. Warunki ich realizacji ustala dyrektor w porozumieniu  z zainteresowanymi rodzicami.

$1 9.       Zajęcia dodatkowe organizowane są poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej i są dokumentowane w dziennikach do zajęć dodatkowych.

$1 10.   Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy. Do religii nie prowadzi się osobnego dziennika zajęć religii, a przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza wpisem i swoim podpisem w dzienniku oddziału, w którym zorganizowane są zajęcia z religii.

$1 11.   Zajęcia z terapii logopedycznej dokumentowane są w indywidualnych dziennikach zajęć terapii logopedycznej.

$1 12.   Zajęcia terapeutyczne dokumentowane są w dzienniku zajęć terapeutycznych.

§ 7

$11.      Przedszkole jest placówką pięciooddziałową.

$12.      Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 125.

$13.      Do realizacji zajęć statutowych  przedszkole posiada :

- 5 sal zajęć do poszczególnych grup,

- szatnię dla dzieci i personelu,

- pomieszczenia  administracyjno-gospodarcze,

- kuchnię,

         urządzeniami dostosowanymi do wieku dziecka.

$15.      Przedszkole może organizować dla dzieci różne formy zajęć , imprezy, wycieczki. Organizację i program zajęć, wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

§ 8

$1 1.      Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola , a zatwierdzony przez organ prowadzący .

$1 2.      W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

$1 a)      Liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,

$1 b)      liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

$1 c)      ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole,

$13.      W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w arkuszu organizacji, dyrektor sporządza aneks, który zatwierdza organ prowadzący.

§ 9

$1 1.      Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny, oczekiwań rodziców/prawnych opiekunów oraz potrzeb i zainteresowań dzieci.

$1 2.      Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz struktury organizacyjnej placówki.

$1 3.      Szczegółowy rozkład dnia zapisany jest w dziennikach poszczególnych grup.

   ROZDZIAŁ V

§ 10

Funkcjonowanie przedszkola

$1 1.      Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny od poniedziałku do piątku do 11 godzin dziennie, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej, która trwa 1 miesiąc.

$1 2.      Termin przerwy wakacyjnej  ustalony jest corocznie  przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

$1 3.      W uzasadnionych przypadkach przerwa wakacyjna może ulec wydłużeniu.

$1 4.      Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, który wynosi 5 godzin dziennie.

$1 5.      Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach  od 7.00 do 12.00

$1 6.      W przypadku dużej absencji dzieci organizacja pracy przedszkola może okresowo ulec zmianie.

$1 7.      Przedszkole na wniosek rodzica odpłatnie zapewnia dziecku opiekę poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego.

$1 8.      Wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole ustala Rada Miasta Opola.

$1 9.      Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom na zasadach odpłatności ustalonej przez organ prowadzący. Dzienną stawkę żywieniową ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola. Wysokość opłat ponoszonych przez rodziców jest zależna od ilości spożywanych przez dziecko posiłków w ciągu dnia.

$1 10.  Rodzice korzystający z usług przedszkola zobowiązani są do pokrywania kosztów wyżywienia oraz kosztów pozostałych świadczeń, zgodnie z umową zawartą z dyrektorem  przedszkola.

  11.Opłaty dokonują rodzice przelewem (pocztowym, bankowym lub internetowym) na

       konto bankowe przedszkola.

  12.Przedszkole funkcjonuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, regulaminy

     wewnętrzne i procedury opracowane na ich podstawie.

ROZDZIAŁ VI

§ 11

Pracownicy przedszkola

$1 1.      W przedszkolu zatrudnia się:

$1 a)      nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora,

$1 b)      nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

$1 c)      pracowników administracji i obsługi,

$1 d)      specjalistów,

$1 2.      Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.

$1 3.      Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor przedszkola na dany rok szkolny.

$1 4.      W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go inny nauczyciel tego przedszkola, wyznaczony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola

§ 12

$1 1.      Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań z uwzględnieniem propozycji rodziców.

$1 2.      Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, by nauczyciel prowadził swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.

$1 3.      W przedszkolu istnieje możliwość utworzenia oddziału integracyjnego. Z chwilą jego zorganizowania można dodatkowo zatrudnić nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

§ 13

$1 1.      Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.

$1 2.      Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem wszelkich jego działań, a w szczególności:

$1 a)      organizuje zajęcia, zabawy zgodnie z zasadami bhp oraz potrzebami psychofizycznymi dziecka (zmienność ruchu, wytrzymałość fizyczna),

$1 b)      ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w oddziale, umowy i zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach (w sali, w łazience, w trakcie zabaw ruchowych w sali i w ogrodzie, na spacerach, wycieczkach, w trakcie posiłków), a szczególnie nieoddalania się od oddziału, niewychodzenia z sali bez pozwolenia i wiedzy nauczyciela,

$1 c)      wdraża dzieci do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami,

$1 d)      uczy przewidywania konsekwencji, wyrabia u dzieci samodyscyplinę,

$1 e)      dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem godzin w momencie rozchodzenia się dzieci, funkcjonowania oddziałów łączonych, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem,

$1 f)       nie pozostawia powierzonego mu oddziału dzieci ani na chwilę bez opieki; gdy nauczyciel musi wyjść, np. do telefonu, toalety, oddziałem powinna zająć się osoba z obsługi (woźna, pomoc nauczyciela); nauczyciel powinien ograniczyć do minimum swoją nieobecność,

$1 g)      nie pozostawia dzieci w oddziale bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika – w takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w oddziale, a polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące,

$1 h)      współdziała z całym personelem przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu,

$1 i)        informuje rodziców o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu, w oddziale (kontrakty).

$1 3.      Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i wewnętrznymi ustaleniami.

$1 4.      Nauczyciel planuje pracę z dziećmi, opracowując plan pracy zgodnie z decyzją rady pedagogicznej:

$1 a)      realizuje zaplanowaną tematykę w dowolnym czasie w ciągu jednego lub kilku dni, tygodnia, miesiąca,

$1 b)      realizuje zaplanowaną tematykę w trakcie zajęć z całym oddziałem, z małymi zespołami powstającymi spontanicznie z inicjatywy dzieci lub w zespołach dobieranych przez nauczyciela zgodnie z założonym celem działania, a także w trybie zajęć indywidualnych,

$1 c)      plan dnia powinien mieć charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci,

$1 d)      plan pracy powinien mieć zachowaną właściwą proporcję czasową między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci zgodną z podstawą programową,

$1 e)      część codziennych zajęć, zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi przedszkolaków, powinna odbywać się na powietrzu, jeżeli tylko pozwala na to pogoda.

$1 5.      Do zakresu zadań nauczyciela należy:

$1 a)      prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej, mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, wykorzystując uzyskane informacje o dziecku w planowaniu i realizowaniu pracy indywidualnej.

$1 b)      prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna)  dzieci  5 i 6 letnich, objętych wychowaniem przedszkolnym,

$1 c)      przekazywanie rodzicom dziecka wyników diagnozy w celu poznania przez rodziców stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,

$1 d)      wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

$1 e)      stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,

$1 f)       planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

$1 g)      dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

$1 h)      przygotowanie do 15 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5-letnich, a do końca roku szkolnego również dla dzieci 6-letnich.

$1 6.      Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.

$1 7.      W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej, logopedą.

$1 8.      Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej.

$1 9.      Nauczyciel współpracuje z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci w ramach następujących form współpracy:

$1 a)      uzyskiwania informacji o zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i w danym miesiącu,

$1 b)      przekazywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez:

$1·       organizowanie zebrań ogólnych i grupowych w zależności od potrzeb oraz zajęć otwartych co najmniej dwa razy w roku,

$1·       organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami w celu wymiany bieżących informacji o dziecku oraz dyskusji na tematy wychowawcze, z uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci,

$1·       przeprowadzanie wywiadów, rozmów itp. w celu gromadzenia potrzebnych informacji o rodzinie,

$1 c)      uczestnictwa rodziców w zajęciach, wycieczkach, uroczystościach,

$1 d)      prezentowania „gazetki” dla rodziców o tematyce pedagogicznej,

$1 e)      informowania rodziców na tematy bieżącego życia oddziału i przedszkola,

$1 f)       systematycznego eksponowania prac dzieci.

$1 10.  Przedszkole prowadzi inne formy współdziałania z rodzicami, które wynikają z pełnionego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego.

$1 11.  Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.

$1 12.  Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka, nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.

$1 13.  Do zadań nauczyciela należy wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy na placówce.

$1 14.  Do zadań logopedy należy w szczególności przeprowadzanie badań diagnostycznych, współpraca z rodzicami i nauczycielami.

$1 15.  Do zadań terapeuty należy zdiagnozowanie dziecka, współpraca z rodzicami i nauczycielami

§ 14

$1 1.      Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno-obsługowych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

$1 2.      Każdy pracownik zna i respektuje prawa dziecka.

$1 3.      Prawa i obowiązki pracownika regulują przepisy kodeksu pracy.

$1 4.      Zatrudniony personel obsługowy jest współodpowiedzialny za efekty pracy opiekuńczo- wychowawczej poprzez:

$1 a)      pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na zewnątrz budynku,

$1 b)      opiekę w czasie spacerów i wycieczek,

$1 c)      pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety,

$1 d)      udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,

$1 e)      udział w dekorowaniu sali,

$1 f)       pomoc przy dzieciach w innych sytuacjach tego wymagających.

$1 5.      Personel obsługowy wspomaga nauczycieli i współdziała z nimi w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, m.in.:

$1 a)      nadzoruje, kontroluje i zgłasza wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń i wyposażeniu przedszkola,

$1 b)      wspomaga nauczyciela (zgodnie z przydziałem czynności na dany rok szkolny) w opiece nad dziećmi w sali, łazience, ogrodzie, na spacerze, wycieczce i w innych sytuacjach,

$14.      Szczegółowe zadania i zakresy czynności wszystkich pracowników przedszkola oraz czynności dodatkowe wynikające z potrzeb i charakteru pracy są zgodne z obowiązującymi przepisami i znajdują się w aktach osobowych pracowników.

$15.     

ROZDZIAŁ VII

§ 15

Wychowankowie przedszkola

$1 1.       Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

$1 2.       W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola, dysponując wolnymi miejscami, może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Za szczególnie uzasadnione przypadki uznaje się:

$1 a)      zapewnienie miejsca w przedszkolu wszystkim dzieciom w wieku 3–6 lat oczekujących na miejsce w przedszkolu,

$1 b)      dziecko, którego oboje rodzice pracują zawodowo,

$1 c)      choroba rodzica uniemożliwiająca ciągłe sprawowanie opieki nad dzieckiem,

$1 d)      dojrzałość i samodzielność dziecka

$1 3.       W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 10 lat.

$1 4.       Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

$1 5.       Aby dziecko, które może być odroczone od spełniania obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym mogło kontynuować edukację w przedszkolu, rodzic musi fakt ten zgłosić dyrektorowi przedszkola w okresie naboru na następny rok szkolny.

$1 6.       Dziecko w wieku 5 i 6 lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

$1 7.       Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia,

$1 8.       Dzieci do przedszkola przyjmowane są w kolejności zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 roku, Nr 26, poz. 232 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia  19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie innych ustaw  (Dz. U. z 2009 roku, Nr 56, poz. 458 z późniejszymi zmianami):

$1a)      dzieci 5- 6-letnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne, 

$1b)      dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,  

$1c)       matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,

$1d)      dzieci z rodzin zastępczych,

$19.      Dodatkowe kryteria  to :

$1a)      dzieci obojga rodziców pracujących,

$1b)      dzieci z rodzin wielodzietnych,

$1c)      dzieci, których rodzeństwo uczęszcza i będzie nadal uczęszczać do danej placówki,

$1d)      dzieci zamieszkałe w okolicy przedszkola,

$110.  Harmonogram  rekrutacji określa corocznie organ prowadzący przedszkole.

$111.  Zasady przyjęcia dziecka do przedszkola:

$1a)      dziecko jest zapisywane do przedszkola raz na cały etap edukacji przedszkolnej,

$1b)      warunkiem zgłoszenia dziecka do przedszkola jest złożenie karty w formie papierowej. Zapisu można dokonać także przez stronę internetową poprzez wypełnienie karty w formie elektronicznej, a następnie wydrukowanie i dostarczenie jej do przedszkola w wyznaczonym terminie w trakcie rekrutacji.

$1c)      rodzice / prawni opiekunowie składają kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola tylko w jednym wybranym przez siebie przedszkolu,

$1d)      rodzice /prawni opiekunowie dziecka mogą na karcie zgłoszenia zaznaczyć maksymalnie dwa inne przedszkola tzw. drugiej i trzeciej preferencji,

$1e)      dziecko w pierwszej kolejności jest przyjmowane do przedszkola, w którym została złożona karta zgłoszenia,

$1f)       w przypadku, gdy w wybranym przedszkolu zabraknie miejsc, dziecko jest przyjmowane do przedszkola wskazanego przez rodziców/prawnych opiekunów, jako przedszkole drugiej i trzeciej preferencji, wskazanej w karcie zgłoszenia,

$1g)      w przypadku, gdy rodzice/prawni opiekunowie nie wpiszą przedszkola drugiej i trzeciej preferencji, a dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola, w którym została złożona karta zgłoszenia, zostanie ono umieszczone na liście dzieci oczekujących na przyjęcie do tego przedszkola. Zasada ta nie dotyczy dzieci pięcioletnich i sześcioletnich objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

$112.  Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo w przypadku nie przyjęcia dziecka, odwołać się na piśmie do dyrektora przedszkola, w którym została złożona karta, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji dzieci. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do rozpatrzenia odwołania i wydania decyzji.

$113.  Dyrektor ma obowiązek zawiadomić zainteresowanego na piśmie o sposobie załatwienia odwołania.

$114.  Decyzja dyrektora ma charakter ostateczny.

$115.  Dzieci niebędące mieszkańcami miasta Opola będą mogły być przyjęte do przedszkola tylko po zakończonej rekrutacji w przypadku wolnych miejsc.

$116.  Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci w ciągu roku szkolnego w ramach posiadanych miejsc.

$117.  Dzieci, które już uczęszczają do przedszkola, na kolejny rok będą zapisywane na podstawie pisemnej deklaracji rodziców/prawnych opiekunów,

§ 16

$118.  W przedszkolu dziecko jest traktowane z troską i życzliwością. Przedszkole zapewnia dziecku opiekę, wychowanie i nauczanie w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono być pozostawione bez opieki osoby dorosłej. Każde dziecko jest traktowane indywidualnie.

$119.  Dzieci w przedszkolu mają prawo do wszystkich  praw wynikających z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

$1 1.      Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny umysłowej poprzez:

$1 a)      przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami dziecka i możliwościami placówki,

$1 b)      organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, zdrowe żywienie,

$1 c)      właściwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne zażywanie ruchu,

$1 d)      uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia zgodnie z możliwościami percepcyjnymi dziecka,

$1 e)      zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych,

$1 f)       zaspokajanie potrzeb własnych,

$1 g)      doskonalenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań,

$1 h)      przeprowadzanie prostych doświadczeń lub ich obserwowanie,

$1 i)        współdecydowanie o wyborze zabaw i rodzaju zajęć w danym dniu,

$1 j)        zabawę oraz wybór towarzysza zabawy,

$1 k)      ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

$1 l)        wyrażanie własnych sądów i opinii,

$1 m)    poszanowanie godności osobistej,

$1 n)      tolerancję,

$1 o)      akceptację,

$1 p)      zrozumienie indywidualnych potrzeb,

$1 q)      poszanowanie własności,

$1 r)       indywidualne tempo rozwoju.

$1 2.      Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

$1 a)      przestrzegać ustalonych w grupie zasad i reguł (m.in. sprzątać po skończonej zabawie i pracy, pilnować swojej zabawki przyniesionej z domu),

$1 b)      przestrzegać ustalonych zasad dotyczących bezpieczeństwa,

$1 c)      próbować ubierać i rozbierać się przy pomocy osoby dorosłej (3–4-latki),umieć się ubrać, rozebrać oraz wiązać sznurowadła (5–6-latki),samodzielnie posługiwać się sztućcami,

$1 d)      samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne,

$1 e)      wykonywać prace porządkowe na miarę swoich możliwości,

$1 f)       przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej,

$1 g)      szanować wytwory innych dzieci,

$1 h)      godnie reprezentować przedszkole w kontaktach ze środowiskiem.

$1 3.      Dyrektor przedszkola może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków (z wyłączeniem dzieci spełniających obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego) w następujących przypadkach:

$1 a)      dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres miesiąca, a rodzice nie zgłoszą przyczyny nieobecności,

$1 b)      dwumiesięcznego nieopłacania żywienia i pobytu dziecka w przedszkolu,

$1 c)      niepunktualnego odbierania dziecka z przedszkola (zgodnie z deklaracją rodzica),

$1 d)      niestosowania się rodziców do ustaleń zawartych w podpisanej umowie z przedszkolem,

$1 e)      jeżeli rodzic nie współpracuje z przedszkolem, poradniami specjalistycznymi, a dziecko zagraża własnemu bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu innych dzieci,

$1 f)       gdy dziecko jest nosicielem choroby, a rodzic nie dostarczy zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do przebywania w przedszkolu,

$1 g)      rodzice nie przestrzegają postanowień niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ VIII

Rodzice

§ 17

$1 1.      Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

$1 2.      Rodzice mają prawo do:

$1 a)      zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,

$1 b)      uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka,

$1 c)      uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do ich potrzeb,

$1 d)      uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

$1 e)      pobytu z dzieckiem w grupie na etapie adaptacji do przedszkola,

$1 f)       uczestnictwo w zajęciach organizowanych celowo dla rodziców dzieci,

$1 g)      udziału w uroczystościach przedszkolnych

$1 h)      wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

$1 i)        wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i organowi nadzorującemu pracę pedagogiczną.

§ 18

$1 1.      Do podstawowych obowiązków rodziców/prawnych opiekunów dziecka należy:

$1 a)      respektowanie niniejszego statutu,

$1 b)      respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,

$1 c)      przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców/prawnych opiekunów osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

$1 d)      terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

$1 e)      niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

$1 f)       zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci 6-letnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,

$1 g)      zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

$1 h)      wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,

$1 i)        inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

§ 19

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu dwa razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

ROZDZIAŁ IX

§ 20

Postanowienia końcowe

$1 1.      Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

$1 2.      Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

$1 3.      Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

$1 4.      Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców i dzieci.

 § 21

Uchwalenie statutu przedszkola i dokonywanie nowelizacji następuje w drodze podejmowania uchwał przez radę pedagogiczną przedszkola.

§ 22

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się :

-  wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń,

-  udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola

                                                                                                                                                       

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Uchwalono Uchwałą Rady Pedagogicznej nr  4 /12  dnia 31.08.2012 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 10 maj 2019 20:02 Admin-mh