1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6.oo - 17.oo

2. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z zadeklarowanym przez siebie czasem pobytu dziecka w przedszkolu.

3. Dzieci z przedszkola mogą odbierać wyłącznie rodzice, opiekunowie prawni, osoby upoważnione na piśmie.

4. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym.

5. Spóźnienie dziecka do przedszkola należy zgłosić telefonicznie do godz. 8.3o

6. Nieodebranie dziecka do godziny 17.oo, przy jednoczesnym braku kontaktu z rodzicami, osobami upoważnionymi, skutkuje zawiadomieniem właściwych organów policji.

7. Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci chorych. W przypadku choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego dziecka, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia wychowawcy lub dyrektora przedszkola.

8. Rodzice zobowiązani są do regularnego uiszczania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole w terminie do dnia 5 każdego miesiąca. Za nieterminowe wnoszenie opłaty zostaną naliczone ustawowe odsetki.

9. Wszystkie zmiany dotyczące czasu pobytu dziecka w przedszkolu muszą być uzgodnione z dyrektorem przedszkola i złożone w formie pisemnej.

10. Wszelkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo-dydaktycznej rodzice powinni kierować w pierwszej kolejności do wychowawców.

11. Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli i pozostałego personelu należy kierować do dyrektora przedszkola.

12. Dzieci podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice na początku każdego roku szkolnego.

13. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez dziecko do przedszkola.

14. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania wychowawców o zmianie telefonów kontaktowych, adresu zamieszkania dziecka.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 10 maj 2019 20:03 Admin-mh