Wykaz regulaminów i instrukcji:

• Regulamin pracy
• Regulamin wynagradzania
• Regulamin organizacyjny
• Regulamin przedszkola
• Regulamin podziału i tworzenia funduszu nagród
• Regulamin nagradzania nauczycieli i innych pracowników
• Regulamin Rady Rodziców
• Regulamin Rady Pedagogicznej
• Regulamin dokonywania oceny pracy nauczyciela
• Regulamin zamówień publicznych
• Regulamin gospodarowania środkami ZFSS
• Regulamin szczegółowego sposobu obliczania za godziny ponadwymiarowe
• Regulamin zakładowego funduszu zdrowotnego
• Regulamin obiegu i kontroli dokumentów
• System kontroli zarządczej
• Instrukcja kancelaryjna
• Instrukcja przeprowadzenia inwentaryzacji
• Instrukcja obiegu i kontroli dowodów księgowych
• Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego
• Instrukcja zarządzania SIO
• Instrukcja w sprawie zasad kontroli zarządczej
• Instrukcja bezpieczeństwa p.poż.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 07 listopad 2020 14:26 Admin-mh