Podstawy prawne

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania naszej Instytucji.

Wykaz regulaminów i instrukcji:

• Regulamin pracy
• Regulamin wynagradzania
• Regulamin organizacyjny
• Regulamin przedszkola
• Regulamin podziału i tworzenia funduszu nagród
• Regulamin nagradzania nauczycieli i innych pracowników
• Regulamin Rady Rodziców
• Regulamin Rady Pedagogicznej
• Regulamin dokonywania oceny pracy nauczyciela
• Regulamin zamówień publicznych
• Regulamin gospodarowania środkami ZFSS
• Regulamin szczegółowego sposobu obliczania za godziny ponadwymiarowe
• Regulamin zakładowego funduszu zdrowotnego
• Regulamin obiegu i kontroli dokumentów
• System kontroli zarządczej
• Instrukcja kancelaryjna
• Instrukcja przeprowadzenia inwentaryzacji
• Instrukcja obiegu i kontroli dowodów księgowych
• Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego
• Instrukcja zarządzania SIO
• Instrukcja w sprawie zasad kontroli zarządczej
• Instrukcja bezpieczeństwa p.poż.

Przedszkole nr 22 „Bajkowa Rodzina” w Opolu jest placówką publiczną i działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.)
  • Statutu

Organem prowadzącym Przedszkole jest Urząd Miasta Opole.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Opolu.

Na czele przedszkola stoi dyrektor.

Podkategorie

Instytucje publiczne działają na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach prawa państwowego, jakim podlega działalność naszej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPrawo państwowe

W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustanawianych przez władze lokalne przepisach prawnych, jakim podlega działalność naszej Instytucji, ustanawianych przez władze lokalne.

COM_CONTENT_READ_MOREPrawo lokalne

Na tej stronie zamieszczamy przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania naszej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPrzepisy wewnętrzne